Regulamin składania zamówień

1. Definicje

Stronami umów o świadczenie usług drogą elektroniczną jest: Restauracja Mille Vgiaini Syta 93 oraz klient składający zamówienie.

Restauracja Mille Vigiani Syta 93 to YAMIYAMI sp. z o.o. ul. Syta 93, 02-987 Warszawa, Polska, NIP: 9512518242

Klient osoba fizyczna (w tym Konsument), która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, bądź osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Klientem może być osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat, ale nie ukończyła 18 lat w zakresie, w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa tj. w drobnych bieżących sprawach życia codziennego.

Administratorem danych jest Mille Vigiani Syta 93.

Serwis Internetowy to oprogramowanie wykorzystywane przez Mille Vigiani Syta 93 przez, które Kupujący może zamówić w restauracji oferowane produkty i usługi.

Zamówienie w rozumieniu niniejszego dokumentu, to czynność prawna dokonywana przy wykorzystaniu oprogramowania, podczas której Kupujący wyraża wolę zakupu zamówionych produktów i usług zgodnie z ich opisem oraz ceną.

Płatność to czynność polegająca na zapłacie ceny za zamówienie w wybrany sposób podczas składania zamówienia a określony w Regulaminie.

Administrator Danych Osobowych jest Mille Vigiani Syta 93.

Przetwarzającym Dane Osobowe jest Mille Vigiani Syta 93.

2. Postanowienia ogólne

W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy dokument jest Regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów za pomocą Serwisu Internetowego. Administrator, Restauracja Partnerska oraz Klient zobowiązują się do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu.

Wszystkie informacje zawarte i wyświetlane poprzez Serwis Internetowy w szczególności na stronie internetowej, odnoszące się do towarów i usług, łącznie z ich cenami, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego.

Zakazane jest korzystanie z Serwisu Internetowego przez Kupującego w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Restauracji Partnerskiej oraz Administratora. W szczególności Kupujący nie będzie podejmował czynności, które mogłyby narazić Mille Vigiani Syta 93 na jakąkolwiek szkodę majątkową lub wizerunkową.

Zamówienie, może złożyć każdy, kto poda swoje dane, klient nie musi się rejestrować w celu złożenia zamówienia.

Klient oświadcza, że podane przez niego dane, w szczególności adresowe oraz adres email są zgodne, prawidłowe i kompletne. W przypadku podania fałszywych danych lub nienależących do Klienta, Mille Vigiani Syta 93 może powiadomić o tym fakcie operatora płatności, który niezwłocznie może usunąć dane Klienta oraz zawiadomić odpowiednie organy.

Jeśli są przeprowadzane transakcje za pomocą danych dostępowych Klienta, Klient musi ponieść za nie koszty, jeżeli nie zawiadomił Mille Vigiani Syta 93 na czas o utracie swoich danych dostępowych lub o innym nadużyciu.

3. Przyjmowanie i realizacja zamówień

Warunkiem skorzystania z usług Serwisu Internetowego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.

Kupujący składając zamówienie zobowiązuje się podać swoje prawdziwe i kompletne dane wymagane przez System Informatyczny i przyjmuje do wiadomości, że składa zamówienie z obowiązkiem zapłaty.

Mille Vigiani Syta 93 zastrzega sobie prawo do potwierdzenia złożenia zamówienia oraz poprawności danych za pomocą telefonu lub poczty elektronicznej. W przypadku braku kontaktu z Klientem, niepełnych danych, podejrzenia, że dane nie są prawdziwe, należą do osób trzecich lub zastosowana promocja nie należy się Klientowi, restauracja ma prawo zamówienie anulować za podaniem przyczyny.

Jeśli Klient złożył zamówienie z wykorzystaniem promocji, upustu ceny i innych preferencji, do których nie miał prawa to zobowiązuje się zapłacić pełną cenę. Mille Vigiani Syta 93 ma prawo do weryfikacji uprawnień Klienta do zakupu towaru i usług na preferencyjnych warunkach w trakcie realizacji zamówienia.

4. Dodatkowe informacje odnośnie zamówień składanych przez Internet

Umowę między Klientem a Mille Vigiani Syta 93 uważa się za zawartą tylko wtedy, gdy potwierdzi Klientowi, że zamówienie przyjęła do realizacji podając czas dostawy lub datę odbioru zamówienia.

Restauracja ma prawo anulować zamówienie w przypadkach:

– opisanych w punkcie III Regulaminu

– awarii lub ograniczeń technicznych lub organizacyjnych, które uniemożliwiają lub mocno utrudniają realizację zamówienia

– wystąpienia braku odpowiednich środków lub produktów do wykonania zamówienia, którego restauracja nie mogła przewidzieć mimo zachowania należytej staranności.

– Restauracja zobowiązuje się niezwłocznie, w miarę możliwości zamieścić informację na swojej stronie internetowej mówiącej o występujących ograniczeniach lub braku możności realizacji Zamówień.

– Restauracja potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji wyświetlając Kupującemu odpowiednią informację na ekranie urządzenia, na którym Kupujący dokonał zamówienia. Dodatkowo Kupujący otrzyma stosowną wiadomość e-mailem w szczególnych wypadkach również SMS’em. Wykonanie jednej z wyżej wymienionych czynności przez restauracje jest jednoznaczne ze skutecznym przekazaniem Kupującemu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

Podany czas realizacji zamówienia należy traktować jako planowany i jego przekroczenie do 80% nie jest traktowane jako uchybienie w realizacji zamówienia i nie stanowi podstawy do reklamacji.

5. Formy płatności

Kupujący składając zamówienie wybiera jedną z dostępnych form płatności: gotówka, przelewem, kartą poprzez terminal płatniczy restauracji lub płatność poprzez sieć internet.

W przypadku dokonania zapłaty przez sieć internet restauracja przyjmie zamówienie do realizacji tylko wtedy, gdy Administrator potwierdzi otrzymanie środków. Dokument potwierdzenia zaksięgowania środków na koncie Kupującego nie jest wystarczający.

W przypadku, gdy restauracja anuluje zamówienie opłacone za pomocą sieci internet, Administrator na zlecenie restauracji dokona zwrotu płatności. Zlecenie zwrotu płatności przez Administratora nastąpi nie później niż w terminie 72 h od dnia otrzymania przez Administratora informacji o anulacji zamówienia i dyspozycji zwrotu środków. Za datę dokonania zwrotu przyjmuje się datę złożenia przez Administratora dyspozycji zwrotu należnej kwoty u Operatora Płatności tj PayU.

W przypadku złożenia przez Klienta zamówienie z płatnością gotówkową za zwrot środków w uzasadnionych przypadkach odpowiedzialna jest restauracja.

Operatorem systemu płatności internetowych jest PayU.

Restauracje nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w przekazywaniu płatności lub odpowiedzi autoryzacyjnych, spowodowane przyczynami powstałymi po złożeniu przez Klienta dyspozycji płatności, a także za niezrealizowanie oraz opóźnienie w przekazaniu należnych środków lub weryfikacji danych, w szczególności spowodowane podaniem przez Klienta nieprawidłowych lub niekompletnych danych, które uniemożliwiają zrealizowanie transakcji płatności, jak również za opóźnienia będące następstwem innych zdarzeń niezależnych od Administratora lub Operatora Systemu Płatności

Restauracja wystawi odpowiednie dokumenty Klientowi potwierdzające dokonanie sprzedaży w terminie przewidzianym ustawowo.

W przypadkach pytań lub wątpliwości Klient powinien skontaktować się z restauracją za pomocą telefonu lub poczty elektronicznej.

6. Prawo odstąpienia od umowy przez Klienta

Przed spełnieniem świadczenia przez restauracje Klient może odstąpić od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny, przy czym uprawnienie to może być wykonane do momentu, w którym restauracja przystąpiła do realizacji zamówienia.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Klient zobowiązuje się poinformować restauracje w drodze jednoznacznego oświadczenia poprzez kontakt telefoniczny pod nr 22 290 50 50 z restauracją nie dłużej niż 5 minut od potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Po tym czasie zamówienie nie może być odwołane ani zmienione, chyba że restauracja wyrazi na to zgodę. Poinformowanie restauracji o chęci odstąpienia od umowy za pomocą poczty elektronicznej nie jest wystarczające do skutecznego odstąpienia od umowy.

Jeśli Klient dokonał zapłaty za pomocą sieci internet środki zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych.

7. Reklamacje

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w dostarczonym zamówieniu, Klient poinformuje restaurację niezwłocznie o zaistniałym fakcie telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

Reklamacja Klienta zostanie rozpatrzona do 14 dni od powzięcia o niej informacji. Klient zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji w drodze elektronicznej.

Reklamację można złożyć również w formie elektronicznej poprzez przesłanie jej treści na adres na adres YAMIYAMI sp. z o.o. ul. Syta 93, 02-987 Warszawa, Polska.

Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Klienta, telefon, adres e-mail, datę złożenia zamówienia, data realizacji zamówienia, wskazany adres realizacji zamówienia, numer zamówienia oraz szczegółowy opis składanych zastrzeżeń.

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje są niepełne lub dla potrzeby pełnego wyjaśnienia restauracja wystąpi o ich uzupełnienie, jeszcze przed rozpatrzeniem reklamacji. Czas rozpatrzenia reklamacji ulega przedłużeniu do momentu uzupełniania danych przez Klienta składającego reklamację.

Restauracja rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Restauracja może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.

Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do zamówienia lub na adres wskazany w samej reklamacji.

8. Ochrona danych osobowych

Składając zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia Administratorowi Danych Osobowych oraz Restauracji Partnerskiej, która jest w tym wypadku Przetwarzającym Dane Osobowe w rozumieniu przepisów opartych na Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „Rozporządzeniem”).

Administratorem Danych Osobowych jest YAMIYAMI sp. z o.o. ul. Syta 93, 02-987 Warszawa, Polska, który jest jednocześnie właścicielem Serwisu Internetowego millevigiani.pl.

Przetwarzający Dane Osobowe przetwarza powierzone dane na podstawie i w zakresie zgodnym z umową zawartą z Administratorem Danych Osobowych.

Przetwarzający Dane Osobowe może przesyłać Klientowi informacje handlowe tylko wtedy, gdy Klient wyraził na to zgodę w formularzu zamówienia składanego przez Internet lub podczas procesu rejestracji.

Administrator Danych Osobowych może przesyłać Klientowi informacje handlowe tylko wtedy, gdy Klient wyraził na to zgodę w formularzu zamówienia składanego przez Internet lub podczas procesu rejestracji.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu poprawnej realizacji zamówienia uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Kupującego.

Wyznaczony został Inspektor Ochron Danych Osobowych, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych: administratordanych(at)millevigiani.pl.

Celem przetwarzania danych osobowych jest możliwość poprawnej realizacji zamówienia złożonego za pomocą Serwisu Internetowego millevigiani.pl. Podstawą prawną tego przetwarzania jest umowa zawarta poprzez złożenie zamówienia. Dodatkowo Administrator przetwarza dane osobowe w celach statystycznych i archiwalnych.

Administrator może przekazywać dane innym podmiotom takim jak: instytucje obsługujące płatności online, oraz firmy, które pomagają w utrzymaniu i funkcjonowaniu Systemu Informatycznego (np.: zapewniające hosting, pocztę elektroniczną, dostęp do Internetu itp.).

Dane osobowe Administrator będzie przetwarzał przez cały czas korzystania przez Kupującego z Serwisu Internetowego.

Dane osobowe mogą być przekazane do państw trzecich (m.in. USA) w związku z działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Instagram, YouTube, Google) oraz wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników, w szczególności takich jak Google Analytics.

Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy – przysługuje Kielntowi także prawo do przenoszenia tych danych osobowych. _ _

Klientowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochrona danych osobowych (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

9. Postanowienia końcowe

W celu poprawnej realizacji usług niezbędne jest posiadanie przez Klienta dostępu do sieci internet, aktywnego adresu e-mail oraz telefonu.

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 2 dni od dnia publikacji. Brak akceptacji nowego brzmienia Regulaminu jest jednoznaczny z brakiem możliwości korzystania z Serwisu Internetowego.

Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy

Opublikowano w dniu 2023-02-01